هیئت نجات غریق و غواصی استان اصفهان

 • 💠💠 اولیـن کـلاس توجیـهی مــدارس نجــات غــریق اســتان با حضــور ۵۰ نفر از منجیــان دارای گواهیـنامه درجـه یک در سرتاسر اسـتان در روز یکشـنبه مورخ ۱۱ تیــرمـاه در دفتر هیــات نجات غریق برگزارشد.💠 در ابتــدای کـلاس آقای محســن تــابش فر رییـس هیـات در خصــوص اهمــیت و رسـالت مهم این مــدارس در شناخت اســتعدادهای این رشته ورزشی در سنین ۸ تا ۱۵ ســال و نیز محـقق شدن چشــم انداز هیات <<هرخـانواده اصفهانی ، یکنـفر منـجی>> مطالبی ایراد نمود .💠 هدف از راه اندازی مــدارس نجـات غــریق توســعه و پیشــرفت این رشــته ورزشی در سنین پایه دیگر مطالب ایشان بود.💠 سپس آقای علیــرضـاطبیــبی درخصوص سرفصـل های آموزشـی و نیز نحـوه برگزاری کـلاس بر اسـاس آیین نامه تدوین شده توسط هیات و رعــایت کلیه اصـول فنـی و ارزشـی توسـط منجیــان در حین آمــوزش نجــات غــریق ، مطالبی را ایراد نمود.💠 درپـایان به شـرکت کننـدگان گــواهی شــرکت در کـلاس اهــدا شد. ادامه مطلب
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

جدیدترین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

نظرسنجی

مشکلات زیادی را حل کرده است. - 25%
هیچ فرقی نمی کند. - 6.3%
کار خیلی خوبی است! - 6.3%
کارخوبی است. - 12.5%
اصلا کار خوبی نیست. - 12.5%
ثبت نام الکترونیک کار خیلی خوبیه و لی نحوه انجام اون اشتباه - 25%

تعداد آراء: 16