فرو بردن سر زیر آب (آیت الله بهجت)روزه‏ ى غوّاصان

سؤال1399. روزه ‏ى غوّاصانى که از لباس و کلاهک غوّاصى استفاده مى‏کنند، صحیح است؟

پاسخ: اگر مانع از رسیدن آب به سر باشد، روزه صحیح است.

شستن سر زیر شیر آب

سؤال1400. شستن سر زیر شیر آب در حال روزه، چه حکمى دارد؟

پاسخ: چون در یک دفعه تمام سر را آب فرا نمى‏گیرد، اشکال ندارد.

شنا زیر آب

سؤال1401. آیا در ماه رمضان مى‏توان با گذاشتن کلاه یا عینک شنا مانع رسیدن آب به بخشى از سر شد و زیر آب شنا کرد؟

پاسخ: بنابر اظهر روزه را باطل نمى‏کند.

زیر آب کردن بخشى از سر

سؤال1402. اگر روزه دار ابتدا نصف سر و سپس نصف دیگر سر را زیر آب فرو کند، آیا روزه ‏اش باطل مى‏شود؟

پاسخ: بنابر اظهر روزه ‏اش باطل نمى‏شود.