عملکرد هیات در سال 1394

ردیف

زمان

عنوان دروه

محل برگزاری

1

1394/01/16

بازآموزی مربیگری(دوره آمادگی 94) ویژه منجیان آقاو خانم

سرای ورزشکاران

2

1394/01/17

بازآموزی مربیگری(دوره آمادگی 94) ویژه منجیان آقاو خانم

سرای ورزشکاران

3

1394/01/18

بازآموزی مربیگری(دوره آمادگی 94) ویژه منجیان آقاو خانم

سرای ورزشکاران

4

1394/01/19

بازآموزی مربیگری(دوره آمادگی 94) ویژه منجیان آقاو خانم

سرای ورزشکاران

5

1394/01/20

برگزاری کلاس نجات غریق ئرجه 1 ویژه بانوان تعداد11 نفر و 10 نفر قبول شده

استخر ابوذر

6

1394/01/20

بازآموزی مربیگری(دوره آمادگی 94) ویژه منجیان آقاو خانم

سرای ورزشکاران

7

1394/01/22

بازآموزی مربیگری(دوره آمادگی 94) ویژه منجیان آقاو خانم

سرای ورزشکاران

8

1394/01/26

برگزاری دوره غواصی1و2ستاره به مدت 8روز توسط مدرس آقای سلیمانی تعداد7نفر

جزیره قشم

9

1394/01/26

بازآموزی مربیگری(دوره آمادگی 94) ویژه منجیان آقاو خانم

سرای ورزشکاران

10

1394/01/27

بازآموزی مربیگری(دوره آمادگی 94) ویژه منجیان آقاو خانم

سرای ورزشکاران

11

1394/01/28

بازآموزی مربیگری(دوره آمادگی 94) ویژه منجیان آقاو خانم

سرای ورزشکاران

12

1394/01/29

بازآموزی مربیگری(دوره آمادگی 94) ویژه منجیان آقاو خانم

سرای ورزشکاران

13

1394/02/01

بازآموزی مربیگری(دوره آمادگی 94) ویژه منجیان آقاو خانم

سرای ورزشکاران

14

1394/02/03

برگزاری دوره غواصی 8نفر 1ستاره به مدت 3روز توسط مدرس آقای رحیمی

جزیره کیش

15

1394/02/09

برگزاری دوره غواصی 9نفر 1ستاره به مدت 3روز توسط مدرس آقای رحیمی

جزیره کیش

16

1394/02/10

بازآموزی مربیگری(دوره آمادگی 94) ویژه منجیان آقاو خانم

سرای ورزشکاران

17

1394/02/10

برگزاری دوره غواصی دونفر1و2دو نفرستاره به مدت 7 روز توسط مدرس آقای سلیمانی

جزیره قشم

18

1394/02/11

بازآموزی مربیگری(دوره آمادگی 94) ویژه منجیان آقاو خانم

سرای ورزشکاران

19

1394/02/15

برگزاری تست ورودی درجه 2 خانم ها 30نفر15 نفرقبول شده

نجف آباد

20

1394/02/23

برگزاری دوره غواصی 5نفر1 ستاره به مدت 3 روزتوسط مدرس آقای اکبری

جزیره قشم

21

1394/02/30

برگزاری همایش ملی کاربردعلوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی و ورزش قهرمانی باحضور رییس هیات در 2 روز

دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه

22

1394/03/06

برگزاری نجات غریق درجه2 سطح 2 ویژه بانوان به تعداد23 نفر و 13 نفرقبول شده

استخر ابوذر اصفهان

23

1394/03/06

برگزاری دوره غواصی 11 نفر1 ستاره به مدت 3 روزتوسط مدرس آقای رحیمی

جزیره کیش

24

1394/03/15

برگزاری دوره درجه 2 ویژه پرسنل آقا سپاه پاسداران و بسیج تاتاریخ94/05/15مدرس آقای طبیبی تعداد25 نفر

استخر امیرالمومنین

25

1394/04/30

برگزاری مدرسه نجات غریق ویژه بانوان با مدرسی خانم قاضی نور

استخر پرواز

26

1394/05/05

برگزاری تست ورودی درجه 2 آقایان به مدت یک روز73شرکت کننده و 30 نفر قبول شده

استخر ابوذر اصفهان

27

1394/05/11

برگزاری دوره آمادگی سال94 ویژه بانوانبه مدت یک روز 15 نفر شرکت کننده13نفر قبول شده

استخر ابوذر اصفهان

28

1394/05/13

برگزاری تست ورودی درجه2بانوان مدت 1 روز20نفرشرکت کنندهو14نفرقبول شده

استخر ابوذر اصفهان

29

1394/05/15

برگزاری دوره غواصی 2ستاره (2نفر) و یک ستاره (5نفر) ویژه آقایان به مدرسیآقای سلیمانی- 5روز

جزیره قشم

30

1394/05/15

برگزاری تست ورودی درجه2بانوان مدت 1 روز 45نفرشرکت کنندهو23نفر قبول شده

استخر ابوذر اصفهان

31

1394/05/15

برگزاری تست ورودی درجه2 آقایان مدت 1 روز60نفرشرکت کننده35نفر قبولی

استخر ابوذر اصفهان

 32

1394/05/15

برگزاری مانور امداد ونجات در شهرستان با حضور هیات رییسه و 2نفر از مدرسین خانم ترابی واقای قائدی

اکاشان

 33

1394/05/15

برگزاری مانور امداد ونجات در شهرستان با حضور هیات رییسه و 2نفر از مدرسین خانم ترابی واقای قائدی

آران و بیدگل

 34

1394/05/15

برگزاری مانور امداد ونجات در شهرستان با حضور هیات رییسه و 2نفر از مدرسین خانم ترابی واقای قائدی

نطنز

35

1394/05/15

برگزاری تست ورودی درجه2 آقایان به مدرسی آقای طبیبی به تعداد20 نفر و تعداد قبول شدگان2 نفراست

آران و بیدگل

 36

1394/05/16

برگزاری دوره آمادگی سال94 ویژه آقایان به مدت یک روز 38نفر شرکت کننده

استخر ابوذر اصفهان

 37

1394/05/16

برگزاری دوره درجه 2آقایان به مدت یک ماه35 نفر شرکت کننده

استخر ابوذر اصفهان

38

1394/05/24

برگزاری جلسه هیات رییسه

دفتر هیات

39

1394/05/27

برگزاری دوره درجه2 سطح 1 بانوان به تعداد42 نفر

استخر ابوذر اصفهان

40

1394/06/04

برگزاری تست ورودی درجه2بانوان به تعداد18نفرو قبولی 12 نفر

استخرفضیلت نجف اباد

41

1394/06/04

برگزاری دوره آموزش غواصی 1ستاره به مدرسی داود رحیمی به مدت 3روز تعداد6نفر

جزیره کیش

42

1394/06/05

برگزاری دوره آموزش غواصی 1ستاره به مدرسی قاسم محمدیان به مدت 3روز تعداد6نفر

سد گلپایگان

43

1394/06/06

برگزاری مدرسه نجات غریق بانوان به مدرسی مریم محمودی

استخر ولیعصر

44

1394/06/08

برگزاری تست ورودی درجه2 بانوان به تعداد 27نفز و11نفر قبولیبه مناسبت هفته دولت

استخر ابوذر مبارکه

45

1394/06/10

برگزاری دوره غواصی 1ستاره (3نفر)و دو ستاره(2نفر)مدرسی آقای سلیمانی مدت زمان 5روز

قشم

46

1394/06/10

برگزاری تست ورودی درجه1 بانوان به تعداد7 نفرو2 تفرقبولی به مناسبت هفته دولت

استخر ابوذر اصفهان

47

1394/06/12

برگزاری کارگاه آموزشی CPR با حضور هیات رییسه و مدرسین به مناسبت هفته دولت

سمیرم

48

1394/06/12

برگزاری کارگاه آموزشی CPR با حضور هیات رییسه و مدرسین به مناسبت هفته دولت

دهاقان

49

1394/06/12

برگزاری کارگاه آموزشی CPR با حضور هیات رییسه و مدرسین به مناسبت هفته دولت

شهرضا

50

1394/06/12

برگزاری مانور امداد ونجات با حضور هیات رییسه و مدرسین به مناسبت هفته دولت

سمیرم

51

1394/06/12

برگزاری مانور امداد ونجات با حضور هیات رییسه و مدرسین به مناسبت هفته دولت

شهرضا

52

1394/06/12

برگزاری مانور امداد ونجات با حضور هیات رییسه و مدرسین به مناسبت هفته دولت

دهاقان

53

1394/06/15

برگزاری تست ورودی درجه2 بانوان به تعداد 17نفر و 5نفر قبولی

استخر ابوذر مبارکه

54

1394/06/17

بازدید ریاست هیات به همراه مدیرکل و معاون محترم اداره کل ورزش و جوانان استان ازپارک آبی آبسار

پارک آبی آبسار

55

1394/06/18

برگزاری دوره درجه 2 در شهرستان آران و بیدگل آقایان18 نفر 12 قبول شده مدرس آقای اکبرزارع

آران و بیدگل

56

1394/06/18

برگزاری جلسه هیات نجات غریق و غواصی با هیات شنا استان درخصوص ارزیابی وبازرسی از استخرها

دفتر هیات

57

1394/06/18

برگزاری دوره غواصی 1ستاره ویژه آقایان به مدرسی آقای قربانی به تعداد10نفر7روز

دریاچه زاینده رود

58

1394/06/19

برگزاری کارگاه آموزشی CPR ومانور امداد نجات توسط مدرسین هیات آقای قائدی و خانم ترابی به همراه هیات رییسه

شهرستان خوانسار

59

1394/06/19

برگزاری کارگاه اموزشی CPRو مانور امداد ونجات توسط مدرسین هیات آقای قائدی و خانم ترابی به همراه هیات رییسه

شهرستان گلپایگان

60

1394/06/21

برگزاری دوره غواصی 1ستاره ویژه آقایان به مدرسی آقای وحید هادی به تعداد5نفر

مدرسه غواصی چادگان

61

1394/06/25

برگزاری دوره غواصی 1ستاره ویژه آقایان به مدرسی آقای قربانی به تعداد15نفرمدت زمان6روز

دریاچه زاینده رود

62

1394/06/27

برگزاری دوره غواصی 1ستاره ویژه آقایان به مدرسی آقای وحید هادی به تعداد4نفر

مدرسه غواصی چادگان

63

1394/06/28

برگزاری دوره غواصی 1ستاره ویژه بانوان به مدرسی خانم نگین صفایی به تعداد5نفر3 روزه

مدرسه غواصی چادگان

64

1394/06/30

برگزاری دوره غواصی 1ستاره (1نفر) و دو ستاره (2نفر)ویژه آقایان به مدرسی آقای سلیمانی به 7 روزه

جزیره قشم

65

1394/06/30

برگزاری تست ورودی درجه2 بانوان استخردریا

شهرستان شهرضا

66

1394/07/17

برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان، مدرسین و پیشکسوتان نجات غریق و غواصی استان

مجموعه فرهنگی آبسار

67

1394/07/17

برگزاری تست ورودی درجه1 آقایان به مدرسی آقای قائدی 25 نفر20 نفرقبول شده

استخر ابوذر

68

1394/07/18

برگزاری دوره درجه 1 آقایان به مدرسی آقای نقشینه به تعداد20 نفر

استخر ابوذر

69

1394/08/03

برگزاری تست ورودی درجه 1 خانم ها 10 نفر قبول شده 3 نفر

استخر ابوذر

70

1394/08/21

برگزاری دوره غواصی 1ستاره ویژه آقایان به مدرسی آقای محمدیان به تعداد6نفرمدت زمان4روز

قشم

71

1394/08/23

برگزاری دوره غواصی 1ستاره ویژه آقایان به مدرسی آقای قوقه ای به تعداد6نفرمدت زمان5روز

قشم

72

1394/08/23

برگزاری دوره غواصی 2ستاره ویژه آقایان به مدرسی آقای قوقه ای به تعداد2نفرمدت زمان5روز

قشم

73

1394/08/25

برگزاری دوره پیش مدرسی بانوان به مدرسی خانم ها حسن پور و ترابی به تعداد22نفر و قبولی 3 نفر

دفتر هیات

74

1394/08/27

برگزاری دوره پیش مدرسی آقایان 14 نفر به مدرسی آقای قائدی و قبول شده 3 نفر

استخر انقلاب

75

1394/08/28

برگزاری دوره غواصی 2ستاره ویژه آقایان به مدرسی اقای سلیمانی به تعداد1 نفر3روز

قشم

76

1394/08/28

برگزاری دوره غواصی 1ستاره ویژه آقایان به مدرسی اقای سلیمانی به تعداد4نفر3روز

قشم

77

1394/08/28

برگزاری مدرسه نجات غریق در شهرستان نایین 13 نفر

نایین

78

1394/09/15

برگزاری دوره تربیت داوری آقایان 1 نفر

تهران

79

1394/09/23

برگزاری دوره تربیت  مربیگری آقایان 1 نفر

تهران

80

1394/09/25

برگزاری دوره غواصی 1 ستاره آقایان به مدرسی آقای قوقه ای به تعداد5نفر 3روز

قشم

81

1394/09/29

برگزاری دوره مدرسی درجه 3به 2 آقایان 3 نفر

تهران

82

1394/09/30

برگزاری تست ورودی درجه 2 بانوان به مدرسی خانم ملک نیا به تعداد24نفر و قبولی24 نفر

کاشان

83

1394/10/02

برگزاری دوره غواصی 1 ستاره به مدرسی آقای رحیمی به تعداد6نفر و 4روز

کیش

84

1394/10/04

برگزاری کارگاه حقوقی ویژه ناجیان خانم به تعداد 20 نفر یک روز

سرای ورزشکاران اصفهان

85

1394/10/05

برگزاری دوره غواصی یک ستاره ویژه آقایان به مدرسی آقای احمدی 6 نفر 5 روز

قشم

86

1394/10/05

برگزاری دوره ورزش در آب ویژه ناجیان آقا به تعداد 25 نفر به مدرسی آقای وکیل زاده و استاد:دکتر رجائیان به مدت 3 روز

سرای ورزشکاران اصفهان

87

1394/10/05

برگزاری دوره مدرسی 3به 2 بانوان 3 نفر

تهران

88

1394/10/13

برگزاری دوره مدرسی 2 به 1 آقایان 1 نفر

تهران

89

1394/10/14

برگزاری دوره غواصی دو و یک ستاره ویژه آقایان به مدرسی اقای عدالت به مدت 5 روزبه تعداد5نفر

کیش

90

1394/10/14

برگزاری انتخابات روسای هیات نجات غریق شهرستانها در مجمع انتخابات رییس هیات استان باحضور13 روسای هیات و انتخاب نجف اباد10رای،کاشان7 رای،نایین-زرین شهر-مبارکه 5 رای

اداره کل ورزش و جوانان استان

91

1394/10/14

برگزاری تست ورودی درجه 2 آقایان با مدرسی آقایان زارع و مهاجرانی به تعداد48 نفرو 35نفر قبولی

استخر انقلاب

92

1394/10/20

برگزاری مدرسه نجات غریق ویژه بانوان به مدرسی خانم دهموبد

استخر انقلاب

93

1394/10/27

برگزاری دوره توجیهی درجه 1 اقایان 2 نفر

تهران

94

1394/10/28

برگزاری مدرسه نجات غریق ویژه آقایان به مدرسی آقای مجتبی جعفری

شهرضا

95

1394/10/28

برگزاری غواصی 1ستاره ویژه آقایان به تعداد4نفر به مدرسی آقای عدالت مدت زمان 5روز

کیش

96

1394/11/01

برگزاری غواصی 1ستاره ویژه آقایان به تعداد3نفر به مدرسی آقای محمدیان مدت زمان 5روز

قشم

97

1394/11/01

برگزاری دوره نجات درجه 2بانوان به مدرسی خانم ملک نیا و تعداد 24 نفر

کاشان

98

1394/11/04

برگزاری دوره مدرسی درجه 3 بانوان 3 نفر

تهران

99

1394/11/08

برگزاری غواصی 1ستاره در جزیره قشم به مدیریت آقای قوقه ای 8نفر 4 روزه

قشم

100

1394/11/10

برگزاری دوره مدرسی درجه 3 آقایان 3 نفر

تهران

101

1394/11/12

برگزاری دوره نجات غریق درجه 2 ویژه بانوان شهرستان کاشان به تعداد20نفر مدرسی خانم ملک نیا

کاشان
102

1394/11/12

برگزاری دوره نجات غریق درجه 2 ویژه آقایان به تعداد 15 و قبولی 13 نفرنفر مدرسی آقای علیرضا طبیبی

استخر شاهد گلپایگان
103

1394/11/12

برگزاری دوره نجات غریق رجه1 ویژه آقایان  به تعداد 4 وقبولی 4نفرنفر مدرسیآقای علیرضا طبیبی

استخر شاهد گلپایگان
104

1394/11/12

برگزاری دوره غواصی 1ستاره 1نفر و دوستاره 2 نفر به مدرسی آقای سلیمانی 5روز

قشم
105

1394/11/17

برگزاری دوره مدرسی درجه 3 بانوان 3 نفر

تهران

106

1394/11/18

برگزاری کارگاه معرفی چگونگی عملکرد و اصول منجی گری در پارک های آب ویژه مدرسین آقا و خانم

استخر آبسار

107

1394/11/19

برگزاری کارگاه معرفی چگونگی عملکرد و اصول منجی گری در پارک های آب ویژه ناجیان آقا و خانم درجه1

سرای ورزشکاران

108

1394/11/20

برگزاری دوره غواصی 3ستاره به تعداد8 نفر ویژه آقایان به مدرسی آقای محمدیان 5روز

قشم

109

1394/11/20

برگزاری مدرسه نجات غریق مروارید شهرضا به مدسی آقای نیک اقبال

باشگاه دانشگاه آزاد شهرضا

110

1394/11/20

برگزاری مدرسه نجات غریق بامدرسی خانم سما بکاء و گلشن رحمتی

استخر مروارید فرهنگیان

111

1394/12/01

برگزاری دوره غواصی یک ستاره  به تعداد17 نفر و مدرسی آقای قربانی

عسلویه

112

1394/12/02

برگزاری  دوره آب درمانی ویژه آقا 2 و خانم ها 1 نفر

تهران

113

1394/12/02

اولین جلسه نظارت و بازدید از استخرهای سطح استان با حضور3مدرس آقا و 4مدرس خانم  دفتر هیات
 114  1394/12/04  برگزاری جلسه هیات رییسه با مدرسین در خصوص برگزاری آمادگی نجات غریق سال 1395 دفتر هیات
115  1394/12/10  برگزاری دوره نجات غریق درجه 2 ویژه نیروهای سپاه پاسداران استخر امیرالمومنین
 116  1394/12/10  برگزاری دوره غواصی 1 ستاره به مدت زمان 6 روز با مدرسی آقای عدالت   قشم
117  1394/12/22  برگزاری دوره نجات غریق درجه 2 بانوان ویژه نیروی ارتش ج.ا.ا  استخرشهیدنصر22بهمن