گزارش عملكرد هيات نجات غريق و غواصي در سال 93

 

زمان عنوان مکان برگزاری
93/1/19 جلسه کمیته آموزش هیات در خصوص هماهنگی کلاس های آمادگی 93 دفتر هیات
93/1/20 جلسه مدرسین نجات غریق آقای استان اصفهان دفتر هیات
93/1/25 دوره آمادگی نجات غریق بانوان در شهر شاهین شهر استخر آفتاب
93/1/25 دوره آمادگی نجات غریق بانوان در شهر اصفهان استخر مروارید
93/1/25 دوره آمادگی نجات غریق بانوان در شهر اصفهان استخر انقلاب
93/1/25 دوره آمادگی نجات غریق بانوان در شهر اصفهان استخرفجر
93/1/26 جلسه مدرسین غواصی استان دفتر هیات
93/1/26 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای شکرچی زاده و شرکت 4 نفر کلوپ غواصی آتش نشانی بندرعباس
93/1/27 دوره آمادگی نجات غریق آقایا ن در شهر اصفهان استخرفجر
93/1/27 دوره آمادگی نجات غریق آقایا ن در شهر اصفهان استخر کوثرملک شهر
93/1/27 دوره آمادگی نجات غریق آقایا ن در شهر اصفهان استخر علوم پزشکی
93/1/27 دوره آمادگی نجات غریق بانوان در شهر شاهین شهر استخر قصرقو
93/1/27 دوره آمادگی نجات غریق آقایا ن در شهر اصفهان استخر ساحل
93/1/29 دوره آمادگی نجات غریق آقایا ن در شهر گلپایگان استخر شاهد
93/1/29 دوره آمادگی نجات غریق آقایا ن در شهر نجف آباد استخر فضیلت
93/1/30 دوره آمادگی نجات غریق بانوان در شهر اصفهان استخر علوم پزشکی
93/2/1 دوره آمادگی نجات غریق بانوان در شهر نجف آباد استخر فضیلت
93/2/1 دوره آمادگی نجات غریق آقایان در شهر نجف مبارکه استخر ابوذر
93/2/3 دوره آمادگی نجات غریق بانوان در شهر مبارکه استخر ابوذر
93/2/4 دوره آمادگی نجات غریق بانوان در شهر سمیرم استخر ساحل
93/2/4 دوره آمادگی نجات غریق بانوان در شهر دهاقان استخر امدادگر
93/2/3 دوره غواصی دوستاره آقایان با مدرسی آقای رحیمی به مدت 7 روز و شرکت 4نفر کلوپ غواصی زیتون قشم
93/2/5 دوره آمادگی نجات غریق آقایا ن در شهر اردستان استخر آبشار
93/2/5 دوره آمادگی نجات غریق بانوان در شهر نایین استخر  کوثر
93/2/5 دوره آمادگی نجات غریق بانوان در شهر فریدن استخر فجر داران
93/2/5 دوره آمادگی نجات غریق بانوان در شهر اصفهان استخر ساحل جی
93/2/8 دوره آمادگی نجات غریق بانوان در شهر اصفهان استخر کوثرملک شهر
93/2/12 دوره آمادگی نجات غریق بانوان در شهر فریدن استخر فجر داران
93/2/16 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای قوقه ای به مدت 4 روز و شرکت 4 نفر کلوپ دلفین آبی قشم
93/2/11 دوره آمادگی نجات غریق بانوان در شهر کاشان استخر کاشان
93/2/19 دوره آمادگی نجات غریق آقایان در شهر کاشان استخر کاشان
93/2/25 کارگاه دانش افزایی حیات بخشی ویژه بانوان ورزشگاه کوثر ملک شهر
93/2/27 دوره آمادگی نجات غریق آقایان در شهر اصفهان استخر کوثرملک شهر
93/2/29 دوره آمادگی نجات غریق بانوان در شهر اصفهان استخر کوثرملک شهر
93/2/31 کارگاه مدیریت بحران برای مدیران استخرها سرای ورزشکاران 
93/2/31 کارگاه تاسیسات استخرها برای مدیران استخرها سرای ورزشکاران 
93/2/31 کارگاه کمک های اولیه برای مدیران استخرها سرای ورزشکاران 
93/2/31 کارگاه آموزشی عملی فنون و مهارت های آبی و حیات بخشی برای مدیران بانوی استخرها استخر کوثرملک شهر
93/3/1 کارگاه بهداشت در استخرها برای مدیران سرای ورزشکاران 
93/3/1 کارگاه آشنایی با مسائل حقوقی ناجیان سرای ورزشکاران 
93/3/1 کارگاه آب درمانی برای مدیران استخرها سرای ورزشکاران 
93/3/2 کارگاه دانش افزایی حیات بخشی ویژه بانوان ورزشگاه کوثر ملک شهر
93/3/2 کارگاه آموزشی عملی فنون و مهارت های آبی و حیات بخشی برای مدیران آقا استخرها استخر کوثرملک شهر
93/3/2 کارگاه دانش افزایی حیات بخشی ویژه بانوان ورزشگاه کوثر ملک شهر
93/3/13 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای احمدی و شرکت 7 نفر به مدت 4 روز کلوپ غواصی نصف جهان
93/3/13 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای محمدیان و شرکت 6 نفر به مدت 4 روز کلوپ غواصی نصف جهان
93/3/23 کارگاه حیات بخشی بانوان  استخر ابوذر
93/3/27 رکوردگیری مجدد از بانوان ناموفق در اخذ رکورد در کلاس های آمادگی استخر ابوذر
93/3/27 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای عدالت و شرکت 3نفر به مدت 4 روز کلوپ نصف جهان چادگان
93/4/1 دوره آمادگی آقایان در شهر اصفهان استخر ابوذر
93/4/9 گردهمایی مدیران استخرها درخصوص مباحث حقوقی و بیمه سرای ورزشکاران 
93/4/11 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای عدالت و شرکت 4نفر به مدت 4 روز کلوپ نصف جهان چادگان
93/4/14 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای رحمانی و شرکت 9 نفر به مدت 4 روز کلوپ دریا کوش عسلویه
93/4/22 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای رحمانی و شرکت 8 نفر به مدت 4 روز کلوپ دریا کوش عسلویه
93/2/28 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای رحمانی و شرکت 9 نفر به مدت 4 روز کلوپ دریا کوش عسلویه
93/5/1 مراسم افطاری با حضور کلیه مدرسین نجات غریق و روسای هیات های نجات غریق شهرستان های تابعه هتل ستاره
93/5/8 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای سلیمانی و شرکت 6 نفر به مدت 4 روز کلوپ غواصی نصف جهان
93/5/15 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای چوپانی و شرکت 14 نفر به مدت 4 روز سد زاینده رود
93/5/19 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای چوپانی و شرکت 7  نفر به مدت 4 روز سد زاینده رود
93/5/20 دوره آمادگی نجات غریق آقایان در شهر اصفهان استخر کارگران
93/5/24 آزمون ورودی نجات غرق درجه دو بانوان  استخر مروارید فرهنگیان
93/5/28 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای احمدی و شرکت 8 نفر به مدت 4 روز کلوپ غواصی نصف جهان
93/5/29 حضور حمید شب انگیز در مرحله پنجم اردوی آمادگی تیم ملی متصل به مسابقات جهانی فرانسه تهران
1393/6/3 دوره نجات غریق درجه دو بانوان استخر کارگران
1393/6/6 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای عدالت و شرکت 6 نفر به مدت 4 روز کلوپ غواصی نصف جهان
1393/6/11 جلسه کمیته آموزش هیات در خصوص مانور امداد و نجات دفتر هیات
1393/6/13 نشست مدرسین نجات غریق به منظور مانور امداد و نجات و مبحث بازرسی استخرها سرای ورزشکاران 
1393/06/15 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای توکلی و شرکت 5 نفر به مدت 4 روز کلوپ غواصی نصف جهان
1393/6/25 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای رحیمی و شرکت 4 نفر به مدت 4 روز کلوپ غواصی دلفین آبی قشم
1393/6/29 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای حسین سلیمانی و شرکت 4 نفر به مدت 4 روز کلوپ غواصی نصف جهان
1393/7/4 آزمون ورودی نجات غرق درجه دو آقایان با شرکت 90 نفر استخر کوثرملک شهر
1393/7/10 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای نورمحمدی و شرکت 4 نفر به مدت 4 روز کلوپ غواصی نصف جهان
1393/7/3 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای حسین سلیمانی و شرکت 4 نفر به مدت 4 روز کلوپ غواصی نصف جهان
1393/7/9 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای وحید هادی و شرکت 4 نفر به مدت 4 روز کلوپ غواصی کاوشگران چادگان
1393/7/26 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای وحید هادی و شرکت 9 نفر به مدت 4 روز کلوپ غواصی دلفین آبی قشم
1393/7/26 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای قوقه ای 4 روز کلوپ غواصی دلفین آبی قشم
1393/7/9 جلسه کمیته مدرسان آقای هیات به منظور هماهنگی متنور امداد و نجات و بازرسی استخرها دفتر هیات
1393/7/15 جلسه کمیته مدرسان بانو هیات به منظور هماهنگی متنور امداد و نجات و بازرسی استخرها دفتر هیات
1393/7/6 همایش مانور غواصی و امداد و نجات در آب 12 نفر دریاچه قایقرانی لنجان
1393/7/26 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای مهدی قوقه ای و شرکت 12نفر به مدت 4 روز کلوپ غواصی دلفین آبی قشم
1393/8/8 دوره غواصی یک ستاره آقایان با مدرسی آقای مجتبی رستمی و شرکت 7نفر به مدت 4 روز کلوپ غواصی دلفین آبی قشم
1393/7/25 تشکیل دو دوره مدرسه نجات غریق کاشان بانوان 40 نفر مدرس خانم ملک نیا به مدت 20 روز  دانشگاه کاشان
1393/7/28 تشکیل دوره مدرسه نجات غریق  زرین شهر بانوان 12 نفر مدرس آقای اسماعیلی به مدت 7 روز تختی زرین شهر