بسمه تعالی

نظر به الطاف الهی و تلاش های مجدانه کلیه همکاران محترم جامعه ورزشی نجات غریق و بر اساس ارزیابی صورت گرفته از سوی فدراسیون نجات غریق جمهوری اسلامی ایران، هیات نجات غریق  استان اصفهان موفق شد در بررسی شاخص ها و عملکردهای سال 95 به عنوان هیات نمونه کشور انتخاب شود.

همچنین در ارزیابی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان ، در شاخص های ساماندهی رویدادهای ورزشی، نخبه پروری، آموزش ، استعداد یابی ، ورزشکاران سازمان یافته ، توسعه ورزش همگانی، رفتار سازمانی ، آمار و گزارش ها، روابط عمومی و برنامه های فرهنگی

با بدست آوردن  809 امتیاز از مجموع 1000 امتیاز در جمع 12هیات برتر استان اصفهان قرار گیرد.

لذا بر آن شدیم تا در سال جاری فعالیت های هیات نجات غریق را  با استفاده از نیروی جوان و با انگیزه و مدیریت صیحیح و هدفمند ، پویاتر از سال قبل به پیش ببریم .

به این واسطه برا آن شدیم تا  برای اطلاع از فعالیت های هیات ، گزارشی مدون را به حضور کلیه ورزشکاران و جامعه ورزشی به خصوص ناجیان محترم غریق ارائه نماییم.

 آمار کلیه فعالیت های هیات نجات غریق استان اصفهان 1396 

در پایان  تشکر صمیمانه ما را پذیرا بوده و تمنای ما را در همکاری و ادامه را پذیرا باشید