• سامانه ارزیابی و رتبه بندی استخرهای استان اصفهان
jtemplate.ru - free Joomla templates

 

فدراسیون نجات غریق و غواصی
جدول حق الزحمه ماهیانه و اضافه کار ساعتی منجیان غریق اماکن آبی
در سال 1391
 
 
 

سنوات خدمت

کمک منجی

منجی درجه ۲

منجی درجه یک

حق الزحمه به ریال

اضافه کار هر ساعت

حق الزحمه به ریال

اضافه کار هر ساعت

حق الزحمه به ریال

اضافه کار  هر ساعت

سال اول

۲۷۰/۲۷۳/۳

۴۵۹/۲۵

۰۰۰/۹۷۲/۳

۸۹۴/۳۰

۸۰۰/۵۴۹/۴

۳۸۸/۳۵

سال دوم

۲۱۰/۳۴۸/۳

۰۴۱/۲۶

۲۰۰/۰۳۶/۴

۳۹۲/۳۱

۰۰۰/۶۱۴/۴

۸۸۶/۳۵

سال سوم

   

۴۰۰/۱۰۰/۴

۸۹۲/۳۱

۲۰۰/۶۷۸/۴

۳۸۶/۳۶

سال چهارم

   

۶۰۰/۱۶۴/۴

۳۹۲/۳۲

۴۰۰/۷۴۲/۴

۸۸۶/۳۶

سال پنجم

   

۸۰۰/۲۲۸/۴

۸۹۰/۳۲

۶۰۰/۸۰۶/۴

۳۸۴/۳۷

سال ششم

   

۰۰۰/۲۹۳/۴

۳۹۰/۳۳

۸۰۰/۸۷۰/۴

۸۸۴/۳۷

سال هفتم

   

۲۰۰/۳۵۷/۴

۸۹۰/۳۳

۰۰۰/۹۳۵/۴

۳۸۴/۳۸

سال هشتم

   

۴۰۰/۴۲۱/۴

۳۸۸/۳۴

۲۰۰/۹۹۹/۴

۸۸۲/۳۸

سال نهم

   

۶۰۰/۴۸۵/۴

۸۸۸/۳۴

۴۰۰/۰۶۳/۵

۳۸۲/۳۹

سال دهم

   

۸۰۰/۵۴۹/۴

۳۸۸/۳۵

۶۰۰/۱۲۷/۵

۸۸۲/۳۹

سال یازدهم

   

۰۰۰/۶۱۴/۴

۸۸۶/۳۵

۸۰۰/۱۹۱/۵

۳۸۰/۴۰

سال داوزدهم

   

۲۰۰/۶۷۸/۴

۳۸۶/۳۶

۰۰۰/۲۵۶/۵

۸۸۰/۴۰

سال سیزدهم

   

۴۰۰/۷۴۲/۴

۸۸۶/۳۶

۲۰۰/۳۲۰/۵

۳۸۰/۴۱

سال چهاردهم

   

۶۰۰/۸۰۶/۴

۳۸۴/۳۷

۴۰۰/۳۸۴/۵

۸۷۸/۴۱

سال پانزدهم

   

۸۰۰/۸۷۰/۴

۸۸۴/۳۷

۶۰۰/۴۴۸/۵

۳۷۸/۴۲

فوق العادۀ سرمنجی

   

۰۰۰/۴۸۰

*

۰۰۰/۷۲۰

*

فوق العاده سختی کار در استخرهای شلوغ و همچنین منجیان دریا

   

۰۰۰/۸۴۰

*

۰۰۰/۹۶۰

*

توضیحات :
1- به علت شرایط خاص کاری منجیان غریق در اماکن آبی هر 6 ساعت کار در روز معادل یک روز کاری کامل (8 ساعت) در جدول محاسبه گردیده است.
2-  دستمزد مدیران استخرها در صورت داشتن گواهینامۀ نجات غریق درجه یک یا دو به مأخذ دستمزد سال پانزدهم منجیان درجه دو و درجه یک پرداخت می شود.
3- مبالغ مندرج در جدول، کمینۀ پرداختی به منجیان غریق برای 156 ساعت کار در ماه است.
4 – میزان کار در روز شش ساعت (در هفته 36 ساعت) و یک روز تعطیلی در هفته با نظر مدیر استخر و بیش از آن اضافه کاری محسوب می شود.
5 – بیشینۀ اضافه کاری روزانه 4 ساعت تعیین می شود.
6 – برای منجیان/مدیران که از ابتدای روز به کار مشغولند و به صورت تمام وقت فعالیت می کنند، از ساعت 18 لغایت 22 به میزان 15% و از ساعت 22 لغایت 6 صبح به میزان 40% علاوه بر حق الزحمۀ کار عادی به منجی تعلق می گیرد.
7 – برای مناطق گرمسیری کشور 20% به پایۀ حقوق اضافه می شود.
8 – برای استخرهای سرپوشیده که منجیان آن در طول سال به فعالیت مشغول اند و بر اساس مدت کارکرد، عیدی تعلق می گیرد.
9 – بر اساس قانون وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین سازمان تأمین اجتماعی منجیان غریق بر اساس مدت کارکرد مشمول مقررات قانونی و مصوبات دو سازمان مذکور ند.
10- کارفرمایان و صاحبان استخرها باید نسبت به تأمین بیمۀ کامل دیه اماکن آبی و شناگران اقدام نمایند.
11- سابقۀ  سنواتی منجیان غریق بر اساس کار انجام شده  و آمادگی در هر سال تعیین می گردد.
12 – برای  منجیان غریق که گواهینامۀ دورۀ کمکهای اولیه و حیات بخشی را از مرکز پزشکی دریافت نموده اند، 15 % به حقوق پایه اضافه می گردد.
13 – منجیان غریقی که در هر استان مشغول به کار خواهند شد در دوره های آمادکی همان استان شرکت می نمایند.
14- افزایش حق الزحمۀ منجیان:  از سال  15 به بعد به ازاء هر سال 200/64 ریال به حقوق منجیان غریق اضافه می گردد.
سید مصطفی میرسلیم
رئیس فدراسیون

 

سیستم آمار بازدید کنندگان

امروز5
دیروز123
هفته5
همه150189

سایت های مرتبط

ورود کاربران