وظایف سرمنجی

 

 

 

1-سرمنجی مسئول برقراری هماهنگی بین مدیریت مکان شنا و سایر منجیان غریق و بطور کلی مدیریت و سرپرستی منجیان و امور نجات غریق در اماکن شنا و ورزش های آبی است.

2-ثبت وقایع روزانه و رخدادهای مکان شنا در دفتری که بدین منظور تهیه می نماید.

3-همکاری صمیمانه با مدیریت مکان شنا برای رفع مشکلات و نواقص موجود در امر نجات غریق در مکان شنا و ورزش های آبی(درصورت عدم رسیدگی مدیریت برای رفع نواقص،سرمنجی موظف است موضوع را بصورت کتبی به هیات نجات غریق محل گزارش کند).

4-برگزاری تمرین های منظم شناهای قدرتی و سرعتی و عملیات نجات و حیات بخشی برای منجیان تحت امر بمنظور حفظ آمادگی خدمتی و ارتقاء روحیه آنان.

5-تهیه و تنظیم گزارش حادثه احتمالی غریق دادن و یا سایر حوادث در مکان شنای تحت نظارت به هیات نجات غریق محل و همکاری با بازرسان فدراسیون یا هیات های نجات غریق.