وظایف ناجیان غریق

 

 

1.پانزده دقیقه قبل از ورود شناگران به محوطه شنا یا زودتر از آن در محل کار و ملبس به لباس مخصوص منجیان غریق ،حضور داشته باشد.

2.بازدید از عمق و کف آب قبل و بعد از وقت شنا و به تناوب در اوقات شنا.

3.از ترک محل کار در زمان ایفای وظیفه خودداری کند و چنانچه ناگزیر به ترک آن باشد،باید سرمنجی یا در غیاب او نزدیکترین منجی را از غیبت خود مطلع سازد تا از محوطه شنای تحت نظارت وی مراقبت شود.

4.جستجوی فردی که در مکان شنا گم شده است – با خارج کردن شناگران از آب و بازدید دقیق از نقاط عمیق آب.

5.در موارد اضطراری عدم حضور خود را در محل کار بهر نحو قبل از ساعت شروع کار به اطلاع مدیر یا سرمنجی برساند.

6.مشخص کردن محدوده شنا و حد فاصل قسمت عمیق و کم عمق در اماکن آبی.

7.عدم تعلیم فنون شنا و نجات غریق بصورت خصوصی در اوقات کاری.

8.عدم توجه به مسائل جنبی و انحرافی در حین دیده بانی و مراقبت.

9.تدوین و ارائه گزارش روزانه عملکرد.

10.چنانچه منجی غریق به هر دلیلی مایل به ادامه همکاری با مدیریت مکان شنا و ورزش های آبی نباشد باید مطابق مفاد مندرج در قرارداد عمل نماید و در صورتی که در قرارداد چنین امری پیش بینی نشده باشد ضروری است هفتاد و دو ساعت قبل از ترک خدمت ضمن هماهنگی با سرمنجی درخواست خود را کتبا" به مدیریت مکان شنا و هیات نجات غریق محل خدمت تسلیم کند، در غیر اینصورت بر اساس شکایت مدیر و موضوع ترک خدمت در کمیسیون فنی و انضباطی هیات نجات غریق بررسی می شود و پس از تصمیم مقتضی تنبیهات انضباطی صورت خواهد گرفت.

11.در ساعات ایفای وظیفه به هر علتی (کدر بودن آب، شلوغی بیش از حد مکان شنا، کمبود منجی و غیره) مجاز به ترک محل کارخود نیست.

12.منجیان غریق درجه یک با صوابدید مدیریت مکان آبی نسبت به برگزاری دوره های آموزش جمعی شنا و مقدمات نجات غریق درجه دو و درجه یک اقدام نمایند.

13.منجی غریق فعال در ساعات کاری مسئول حفظ جان شناگران در محدوده آبی تحت نظارت و مراقبت خود است و مسئولیتی در قبال رخداد حوادث احتمالی در غیر از ساعات کاری و خارج از محدوده تحت نظارت و همچنین مصدوم شدن شناگران به دلیل برق گرفتگی ، شیرجه زدن در نقاط کم عمق آب و زمین خوردن آنان بجهت دویدن،شوخی کردن در اطراف استخر یا هرگونه حوادث احتمالی دیگر در سایر نقاط استخر یا مکان آبی ، ندارد. ضروری است منجیان غریق با همکاری مدیریت مجموعه به هر طریق ممکن نسبت به رخداد حوادث مزبور اقدامات پیشگیرانه معمول دارند.