فراخوان کلیه منجیان غریق استان اصفهان

بسمه تعالی

مبنی بر آماده سازی بستر شبکه آنلاین هیات نجات غریق استان برای اولین بار در ایران

منجیان گرامی عکس و مشخصات خود را سریعا از طریق ربات کانال هیات

ارسال فرمایند

جهت گرفتن عکس پرسنلی میتوانید نرم افراز

Tiny Scanner

در بازار استفاده کنید