مسابقات دریایی
 دو سرعت در ساحل : ورزشکاران در ساحل مسافتی به طول 90 متر را می دوند .
 مسابقۀ ساحلی : در این قسمت 4 ورزشکار هر کدام 90 متر را در ساحل می دوند .
 مسابقۀ اسکی روی آب : شناگر با اسکی نجات خود از محلی که عمق آب به اندازۀ زانو می باشد شروع کرده و مسافت 700متری را به پایان می رساند .
 مسابقۀ با تخته نجات : شناگر با تختۀ نجات خود از لبۀ آب شروع می کند و مسافت حدود 600 متر را به پایان می رساند.
 نجات با تیوب : یکی از اعضای تیم به سمت بویه شنا می کند . وقتی به آن رسید شناگر دیگر که تیوب نجات به همراه دارد پس از او وارد آب می شود . و پس از رسیدن به تیوب آن را دور قربانی می اندازد و آن را به سمت ساحل می کشد . نجات قربانی توسط دو منجی صورت می گیرد . هر تیم دارای 3 شرکت کننده می باشد .
 پرچم در ساحل : ورزشکاران حدود 20 متر در ساحل می دونود و یک پرچم را بر میدارند . از آنجا که تعداد پرچم ها از تعداد ورزشکاران کمتر است در هر مرحله تعدادی از ورزشکاران حذف می شوند .
 نجات با تخته نجات : یکی از دو شناگر به سمت بویه شنا می کند و وقتی به آن رسید با دست به نفر دوم علامت می دهد ، سپس هم تیمیش می تواند با تختۀ نجات به سمت اورفته و اورا همراه خود سوار کرده و هردو به سمت هدف که در ساحل است حرکت نمایند .
 شنا در امواج خروشان : شناگر از ساحل شروع کرده و مسافتی حدود 400 متر را به پایان می رساند .
 مسابقات سه گانه : در این قسمت ورزشکاران پشت سرهم این مرحله را به پایان می رسانند . شنا در امواج خروشان (300متر ) ، شنا با تختۀ نجات (400 متر ) و اسکی نجات (500 متر )
 مسابقات مختلط : هرکدام از ورزشکاران در یک گروه 4 نفره یکی از مراحل را به پایان
می رسانند که شامل : امواج خروشان ، دو ، تختۀ نجات و اسکی نجات می باشد .