**اولین دوره کلاس نجات غریق درجه دو در شهرستان اصفهان برگزار شد.
در این دوره تعداد 23 نفر ناجی غریق شرکت کردند.
تدریس این کلاس برعهده خانم دهموبد بود.

**دومین دوره کلاس کمک های اولیه پایان یافت.
آزمون دومین دوره کلاس کمک های اولیه دیروز در دفتر هیات برگزار شد.
20 نفر شرکت کننده در این کلاس حضور داشتند.

**دومین دوره کلاس نجات غریق درجه دو در استخر دریای شهرستان شهرضا برگزار شد.
مدرس این دوره خانم طاهریان بود.

** اعطای گواهینامه مدرسه نجات غریق آرارات
درکلاس های آموزشی مدرسه نجات غریق استخر آرارات که زیر نظرآبگینه غازاریان برگزار شد، با حضور مرضیه موفق نایب رئیس هیات نجات غریق استان گواهینامه های شرکت کنندگان در این کلاس ها اعطا شد.