به گزارش روابط عمومی هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان ، یک دوره کلاس آموزشی با عنوان "تصفیه و مسائل فنی مربوط به استخرهای شنا در نجف آباد برگزار خواهد شد.
بر اساس درخواست مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد کلاس آموزشی با عنوان "تصفیه و مسائل فنی استخرهای شنا ویژه کارشناسان بهداشت محیط این شهرستان در این شهر برگزار می شود.
این کلاس آموزشی در تاریخ 19/7/96 از ساعت 8 صبح زیر نظر علیرضا طبیبی تشکیل می شود.