نتایج آموزش و آزمون درجه 2 شهرستان شهرضا که به مدرسی آقایان قائدی و نیک اقبال برگزار شد.اسامی قبولی بشرح ذیل می باشد:

 

ابوالفضل حجازی                             محمدحاتمی                      امین یعقوبی                  وحیدآقایی     محسن کیخا                                    علیرضا صانعی                   محمدعلی محمدیان      مهردادرحیمی  سعید هادی                                     مظفر رشنو                        محمد پاکی                                      سیدمرتضی موسوی زاده