هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان جهت معرفی منجیان واجد شرایط جهت شرکت در دوره مدرسی درجه سه نجات غریق  اقدام به برگزاری آزمون پیش مدرسی با حضور تعدادی از منجیان متقاضی نمود. که در ذیل برگزیدگان شرکت در دوره فوق درج گردیده است

1- مهدی صفار از شهرستان اصفهان

2- مهدی اعظمی از شهرستان گلپایگان

3- امیرحسین علوی از شهرستان نایین

1

 dsd