نشست بررسی مسائل و مشکلات استخر های شنا استان با حضور مسئولین اداره بهداشت و اداره ورزش و جوانان وروسای هیات نجات غریق و شنا

جلسه بررسی مسائل و مشکلات بهداشتی استخر های شنا و همچنین استخر های فاقد مجوز منازل مسکونی و باغها و مکانهای فاقدمجوز با حضور مدیران کل اداره ورزش جوانان  واداره  بهداشت و روسای هیاتهای نجات غریق و شنا و همچنین کارشناسان هر دواداره کل